Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Tôi muốn cài đặt moodle trên máy local thì cài đặt như thế nào ?