VIỆT HÓA MOODLE

Embedded answers (Cloze)

 
Hình của Vu Hung
Trả lời: Embedded answers (Cloze)
Đóng góp vào gói tiếng Việt
OK, anh sẽ lưu ý bổ sung cho phiên bản tới.
 
Trung bình điểm đánh giá: -