Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Lỗi không hiểu csdl MySql xin giúp khắc phục với.