VIỆT HÓA MOODLE

Chất lượng gói ngôn ngữ Việt cho Moodle quá tồi tệ

 
Hình của Vu Hung
Trả lời: Chất lượng gói ngôn ngữ Việt cho Moodle quá tồi tệ
Đóng góp vào gói tiếng Việt
Ý kiến của anh Giang rất đúng. Ai thấy chỗ nào chưa ổn thì post lên diễn đàn hoặc email cho tôi để tôi sửa. Mọi người nói chưa ổn thì phải có ý kiến để khắc phục chứ? Quan trọng là phải cải thiện cho gói tiếng Việt từng bước một. Tôi xin trích một câu ( xin lỗi nếu không đúng hoàn toàn) "Vấn đề không chỉ là bàn luận về thế giới mà quan trọng hơn là cải tạo nó" cười.
 
Trung bình điểm đánh giá: -