Chuyển tới nội dung chính

SCORM VÀ CÁC CHUẨN E-LEARNING KHÁC

khóa học bằng flash trên moodle (SCORM 1.2)?