CÁC CÔNG CỤ TẠO BÀI GIẢNG

Một bài giảng được giải thưởng của BrandonHall

 
Hình của Vu Hung
Re: Một bài giảng được giải thưởng của BrandonHall
Đóng góp vào gói tiếng Việt
Vào thời điểm tôi đưa thông tin lên thì bài giảng vẫn còn. Có lẽ họ đã thay đổi nội dung site. Bạn có thể tham khảo phần bài giảng điện tử trong phần e-Learning của EduNet như bài dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học chẳng hạn.