پرش به محتوای اصلی

مسائل عمومی

کپی کردن یک طبقه به همراه زیر طبقات و کلاس های موجود در ان طبقه