Chuyển tới nội dung chính

VIỆT HÓA MOODLE

Cài đặt gói ngôn ngữ và việt hóa gói ngôn ngữ của Moodle 3.10 (theme Adaptable)