پرش به محتوای اصلی

مسائل عمومی

تعیین سقف میانگین نمرات در دفتر نمره برای تمامی دروس به صورت یکجا