Chuyển tới nội dung chính

SỬ DỤNG MOODLE

Bỏ qua bước xác nhận email khi đăng ký tài khoản (ver 3.8)