مسائل مربوط به نصب

مشكل در استارت نشدن سرويس هاي مودل