Chuyển tới nội dung chính

SCORM VÀ CÁC CHUẨN E-LEARNING KHÁC

Xin phép anh chị hỏi về import câu hỏi và config hệ thống Moodle