Chuyển tới nội dung chính

SỬ DỤNG MOODLE

Làm sao để có thể thêm mới 1 activity?