پرش به محتوای اصلی

مسائل مربوط به نصب

هنگ و نصب نشدن مودل 3.2