Chuyển tới nội dung chính

SCORM VÀ CÁC CHUẨN E-LEARNING KHÁC

Learning Design là cái gì? Xin các bác chỉ giùm!