Chuyển tới nội dung chính

NÂNG CẤP MOODLE

Cách đưa 1 danh sách sinh viên(file exel ) vào 1 course học cụ thể trên hệ thống moodle