Chuyển tới nội dung chính

SCORM VÀ CÁC CHUẨN E-LEARNING KHÁC

Moodle đã hỗ trợ SCORM 2004