Chuyển tới nội dung chính

SCORM VÀ CÁC CHUẨN E-LEARNING KHÁC

không upload file.zip (Scrom) >2M lên Moodle được?