Chuyển tới nội dung chính

NÂNG CẤP MOODLE

Cách sử dụng thư viện hàm định nghĩa sẵn của moodle?