Chuyển tới nội dung chính

NÂNG CẤP MOODLE

Đổi tên thư mục theme moodle 1.9 như thế nào