Chuyển tới nội dung chính

NÂNG CẤP MOODLE

Không xuất "find or upload igmage" khi chèn/ thay đổi hình ảnh