پرش به محتوای اصلی

مسائل مربوط به زبان فارسی

بررسی مودل از دیدگاه مهندسی نرم افزار و مقایسه آن با سایر LMSها از این دیدگاه