Chuyển tới nội dung chính

MOODLE VÀ CÁC HỆ THỐNG KHÁC

Xin hỏi cách xuất và upload bài giảng bằng Adobe presenter lên moodle?