Chuyển tới nội dung chính

CÁC CÔNG CỤ TẠO BÀI GIẢNG

Xin hỏi về thiết lập sequencing khi đóng gói Scorm 2004 bằng Reloadeditor