Chuyển tới nội dung chính

NÂNG CẤP MOODLE

Xin trợ giúp phân tích cấu trúc đoạn code của ảnh?