Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Làm sao map từ server IIS sang server chạy Moodle ?