กระดานการใช้งานเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

test by java

 
รูปภาพของนายมนูญ จิตรสำเริง
test by java
 

Check & Test

$$ \lim_{t\to\infty}\left(1+ \frac{1}{t} \right)^{t}$$