Chuyển tới nội dung chính

SCORM VÀ CÁC CHUẨN E-LEARNING KHÁC

Ai biết xuất chuẩn scorm từ phần mềm Adobe Presenter giúp với