Chuyển tới nội dung chính

SCORM VÀ CÁC CHUẨN E-LEARNING KHÁC

để hiểu được hệ thống moodle và phát triển thêm thành phần của hệ thống này