Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Cài đặt moolde 1.9 tên mặc định của database là root nên không cài được trên host