Материали, софтуер и методики при проектирането и администрирането на електронни учебни курсове

Материали за тематично разпределение по различни предмети

 
Strong Developer and Project Manager
Материали за тематично разпределение по различни предмети
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО РАЗЛИЧНИ ПРЕДМЕТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

.   Вашето мнение е от изключително значение за по-нататъшната ви работа. Сега е моментът да изкажете становището си. Обръщам ви внимание на следното:

  1. По отношение на І – VІІ клас (Първи етап) – часовете в учебния план и учебните програми са утвърдени и не се предвиждат промени от МОМН.
  2. Промените, които се обсъждат в Народното събрание касаят новата образователна структура, която е следната:
  • І – VІІ клас – Първи етап;
  • VІІІ клас – учениците изучават БЕЛ, Математика, ИКТ и Чужди езици, ФВ и Изкуства - т. е. не се предвижда изучаване на физика;
  • ІХ – Х клас – всички ученици учат по единни учебни програми, които тук са представени по раздели (Втори етап);
  • ХІ – ХІІ клас – профилирана и професионална подготовка (Трети етап).

Мненията и становищата ви е добре да са съобразени със сега действащите програми до VІІ клас и надграждането им на втори и трети етап.

Strong Developer and Project Manager
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ VI КЛАС
 
  Учебно разпределение на учебния материал по история за чебната 2007/2008 година. Разпределение на учебния материал по история и цивилизация 6 клас задължителна подготовка общ хорариум 68 часа
Strong Developer and Project Manager
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА В 6. КЛАС
 
 При провеждане на обучението по учебното помагало „Информационни технологии"за 6. клас на издателство „Изкуства"
Strong Developer and Project Manager
ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
 
 
Strong Developer and Project Manager
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. 31 УЧЕБНИ СЕДМИЦИ ПО 7 ЧАСА.
 
 
Strong Developer and Project Manager
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО ФИЗИКА ПО ЕТАПИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ
 
 
Strong Developer and Project Manager
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ЗА 7 клас