تالار اخبار

اضافه شدن یک درس نمونه برای نمایش امکانات مودل به زبان فارسی

 
عکس Shamim Rezaie
اضافه شدن یک درس نمونه برای نمایش امکانات مودل به زبان فارسی
Particularly helpful Moodlersتوسعه دهندگان مرکزی مودلدفتر مرکزی مودلمترجم‌هامودل‌کارهای کمک کننده

در نهایت مسرت به اطلاع می رساند که در سایت نمایش و آزمایش امکانات مودل (http://demo.moodle.org)، درسی به زبان فارسی برای کاربران فارسی زبان اضافه شده است.