ข่าวและประกาศจากสมาชิกทั่วประเทศ

กรุณาลงทะเบียน แจ้งชื่อที่อยู่ เพื่อส่งหนังสือเชิญป ระชุม Thai Moodle Meeting

 
รูปภาพของeksan chinakarapong
ตอบ: กรุณาลงทะเบียน แจ้งชื่อที่อยู่ เพื่อส่งหนังสือเชิญป ระชุม Thai Moodle Meeting
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

eksanc@yahoo.com;eksanc@nu.ac.th