Chuyển tới nội dung chính

SỬ DỤNG MOODLE

Có cách nào nhúng MS.Excel vào Moodle ?