Chuyển tới nội dung chính

SỬ DỤNG MOODLE

Làm thế nào liên kết moodle với cơ sở dữ liệu ngoài.