ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคนิคและวิธีการสอนโดยใช้ Moodle

การค้นหาเข้าไปในบทเร ียนหรือแหล่งข้อมูลต่ า งๆที่อยู่บนเว็บโดย google search