Chuyển tới nội dung chính

SỬ DỤNG MOODLE

làm sao tắt chế độ chỉnh sửa của học viên?