Chuyển tới nội dung chính

SỬ DỤNG MOODLE

Gán quyền cho user ở các bài thi.