База данни за Бази данни (Database for Databases)

.   Това е мястото, където може да споделите вашите иновативни идеи или просто полезни шаблони (пресети) за бази данни. (Запомнете, че при споделянето на шьблони тук позволявате на другите да ги изтеглят, използват и променят за своите собствени нужди) Ако искате просто да споделите шаблон (празен пресет) на базата си данни, то ще трябва да експортирате настройките (пресета, кухият шаблон) и след това да ги качите тук във вашия запис ( като ZIP файл ). Ако искате да ни предоставите и съдържанието от записи на вашата база, то те ще трябва да бъдат експортирани отделно в раздела за експортиране в база данни (или CSV Excel файл).  Вижте хипервръзката с документацията на Moodle: http://docs.moodle.org/en/Database_presets

. This is a place to share your inovative or just plain useful databases. (Note that by sharing your glossaries here you allow others to download them, use them and modify them for their own purposes) If you want just the database forms, you will need to export the presets and then load them to your entry (zip file). If you want to include the entries, they must be exported separately in the export tab in the database (csv or excel file). Moodle Docs Link: http://docs.moodle.org/en/Database_presets

To use the database entries shared here:

  1. Download the files from the entry.  (Изтеглете от тук готовият пресет във вид на zip файл)
  2. Set up a database in your moodle class (Създайте във вашият курс инстанция на модулът Database)
  3. Go to the presets tab and upload the zip file with presets. This will set up your fields and your templates. (Отидете на табът presets и качете изтегленият от тук zip-архив. Натиснете бутонът Import)
  4. If there was a CSV or Excel file with entries, go to the add an entry tab and at the bottom, click on the Add From File link. Follow the steps. (Ако тук е било предоставено и съдържанието на шаблона във вид на CSV файл, то изтеглете го, отидете на табът add an entry  където в дъното на страницата ще откриете хиперлинк Add From File ) 

(NOTE: By posting to this page, you are giving permission to others to download and use your work. You are also promising that the content is not copyrighted by anyone else.)

Do you want to see what some of the glossaries, databases or quizzes look like before you download them to put on your Moodle site? You can now see them in the demo.moodle.org in the Exchange Samples course.        
 
По дата: Date
По автор: Author
По име: DatabaseName
По описание: Description
По област: Area
По пресет: Presets
По запис: Entries
По картинка: Picture
По име на автор:
По фамилия на автор:

Дата: 18 ноември 2009
Автор: Daniel Denev
Име на БД: Хранилище на дигитални ресурси (файлове) разработени от студенти
Описание:

Хранилище на дигитални ресурси (файлове) разработени от студенти

Student File Storage Database
(Изтегляне на готовият пресет)

Това е виртуално пространство за публикуване на дигитални ресурси (файлове) от студентите в процеса на тяхната работа по проектите свързани с форумите на MoodleBG

  1. Зъздайте инстанция на модула за бази данни, което ще позволи на преподаватели и ученици (студенти) да качват дигитални ресурси (файлове).
  2. Създайте поле за дата в базата от данни, а също така и полета за за име на автора (студента), текстова област за бележки и поле за коментари по качваните файлове.
  3. Създайте множество полета за едновременно качване на групи от файлове.
  4. Придайте стил (елементи на дизайн) на пресета (набора готови настройки, шаблона)
  5. Ето! Имаме си вече хранилище за споделени от студентите дидактически ресурси (помагала)
Предметна област: Other
Пресет (шаблон): Архив (ZIP) Student File Storage Database
Записи (съдържание): Comma-separated values Student_File_Storage_Database.csv
Виж още...

Дата: 22 ноември 2009
Автор: Daniel Denev
Име на БД: Научни публикации и изследователска дейност Дискусионен академичен форум
Описание:

Публикациите тук трябва да съдържат теоретични обобщения и решения на големи научни или научно – приложни проблеми, които съответстват на съвременните постижения и представляват значителен оригинален принос в науката. Теоретичното обобщение е научен резултат, който представлява обоснована и доказана закономерност за решаване на частни научни, научно-приложни и инженерни проблеми. Постигането на тези изисквания от автора на публикацията тук се удостоверява с рецензензия и рейтинг от четящите тази база от данни. Тази база данни цели, да популялизира работата на младите български учени, да осигуряват на младите учени виртуален достъп до специализирана информация, да създадават news groups и гъвкави mailing lists за българските докторанти тук у нас и в чужбина.

 
Повече за работата с модулът База Данни в Moodle може да научитетук...

.   This project here is intend to develop an integrated database of the doctoral students and a virtual forum; to provide the young scholars with virtual access to specialized information, to create a newsgroup and flexible mailing lists for Bulgarian PhD students both in Bulgaria and abroad.
Предметна област: Technology
Пресет (шаблон): Архив (ZIP) Scientific_publications_and_research_work.zip
Записи (съдържание): Comma-separated values Scientific_publications_and_research_work.csv
Виж още...

Дата: 2 февруари 2010
Автор: Daniel Denev
Име на БД: Допълнения към превода, за добавяне в CVS (DB for Translators)
Описание:
. Тази база данни е посветена на преводачите на интерфейса на Moodle. Те изпращат своите дополнения към превода на Moodle във вид на текстови файлове от папката bg_utf8_local, зададени във вграденият редактор за превод в Moodle. За опростяване на проверката и съгласуване на усилията, желателно е преводачите да изпращат файловете един по един, според темпа с който се извършва превода. Също така, ако желаят те могат да качват множество файлове от превода едновременно, архивират ги в един единствен zip архив.

. След качването на превода в тази база данни, записът ще бъде прегледан и евентуално одобрен от фасилитатора и същият ще назначи някой от редакторите работещи съвместно с него за отговорен по качването му в официалното хранилище CVS за добавяне в официалната версия на превода.
Предметна област: Technology
Пресет (шаблон): Архив (ZIP) DBforTranslators
Записи (съдържание):
Виж още...